Przejdź do treści
Baner 2
Przejdź do stopki

Ogłoszenie o konkursie

Treść

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), tj.:

 

 • Wymagania niezbędne:
 1. posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
 2. posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

 

 • Wymagania dodatkowe:
 1. Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności SPZPOZ w Muszynie.
 2. Komunikatywność oraz kreatywność.
 3. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

 

 • Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV).
 2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Zastępcy Dyrektora SPZPOZ w Muszynie (list motywacyjny).
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy.
 5.  
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu,
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska z-cy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 1. Klauzula informacyjna.
 2. Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem, przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zastępca Dyrektora odpowiada za poziom opieki medycznej w SPZPOZ w Muszynie, a w szczególności:

 1. kreuje i ustala strategię postępowania terapeutycznego podmiotu leczniczego wg obowiązujących standardów,
 2. odpowiada za efektywnie wykorzystany czas pracy lekarzy oraz za prawidłowe sporządzanie harmonogramów stanowiące gwarancję zabezpieczenia jednostki,
 3. prowadzi nadzór nad dokumentacją medyczną pacjentów prowadzoną przez lekarzy,
 4. ustala rozkład zajęć poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zastępstw w przypadku nieobecności pracowników,
 5. sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych placówek w sprzęt i materiały medyczne,
 6. kieruje szkoleniami podległego personelu,
 7. rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski dotyczące opieki medycznej,
 8. analizuje i weryfikuje materiały dla Narodowego Funduszu Zdrowia i innych jednostek służby zdrowia,
 9. w przypadku nieobecności Dyrektora SPZPOZ w Muszynie pełni jego obowiązki.

 

 • Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

 

 1. Aplikacje z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora SPZPOZ w Muszynie” należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie SPZPOZ w Muszynie (na parterze budynku) lub przesłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie, ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna (decyduje data wpływu: aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane). tel. kontaktowy 18 471 40 37 wew. 41 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.
 3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 06 października 2021 r., tj. w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej BIP.

 

 • Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania się do konkursu. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. 8.00 – 16.00 w Sekretariacie SPZPOZ w Muszynie, tel. kontaktowy 18 471 40 37 wew. 40 w dni robocze, w okresie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 • Warunki pracy i warunki socjalne

Zastępca Dyrektora będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/5 czasu pracy na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 r. Wynagrodzenie ustalone zostanie wg Regulaminu wynagradzania. Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia wg Regulaminu Pracy i właściwych przepisów obowiązujących w SPZPOZ w Muszynie.

 

 • Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Informujemy, że posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora SPZPOZ w Muszynie odbędzie się w dniu 15 października o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na parterze budynku SPZPOZ w Muszynie, ul. Zefirka 6.

Rozmowy z kandydatami rozpoczną się o godz. 11.30 według kolejności alfabetycznej.

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna

 

 

75742