Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://bip.malopolska.pl/spzpozwmuszynie.

Dane teleadresowe jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
tel.: centrala 18 471-40-37
fax. 18 471-45-63,
Dyrektor – 18 471-40-37 wew. 41
e-mail: sekretariat@osrodekzdrowia.muszyna.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Udogodnienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Wyłączenia:

  • Na stronie działają skróty klawiaturowe.
  • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-08

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Adrianna Król

E-mail osoby kontaktowej: sekretariat@osrodekzdrowia.muszyna.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 184714037

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Dostępność architektoniczna

Budynek, jak i otoczenie Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Świadczą o tym m.in. specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe, podjazdy przy wejściach do budynku, specjalnie dostosowane łazienki z odpowiednią powierzchnią manewrową oraz windy pozwalające bez trudu pokonać drogę pacjenta do ośrodka zdrowia.

83036